Bijna alles op voorraad

   Gratis verzending binnen 10 KM

   Snel thuisbezorgd

   Maatwerk is mogelijk

Leveringsvoorwaarden

 1. Algemeen


1.1 Onder ‘WELLESTUINHOUT' wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan V.O.F. Wellestuinhout, gevestigd en kantoorhoudende te Dodewaard Groenestraat 34, 6669 DS. Telefoonnummer 0488-412917, e-mailadres mail@WELLESTUINHOUT.NL

1.2. WELLESTUINHOUT is ingeschreven in het Handelsregister te Tiel, KvK-nummer 62271199 BTW-nummer 8547.38.630B01

2. Toepassing


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle internetverkopen, waarbij WELLESTUINHOUT als leverancier van producten optreedt.

3. Aanbiedingen

 
3.1 Alle aanbiedingen van WELLESTUINHOUT zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. WELLESTUINHOUT heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

4. Overeenkomst


4.1 De koopovereenkomst tussen WELLESTUINHOUT en koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling is verstreken.

5. Prijzen


5.1 Alle prijzen zijn inclusief de Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

6. Afzetgebied


6.1 Bestellingen kunnen vanuit andere landen worden geplaatst. De bezorgkosten worden kostendekkend doorberekend naar de klant.

7. Bezorgkosten producten

 
7.1 De bezorgkosten voor een speelhuisje bedragen € 50,-. De bezorgkosten voor accessoires bedragen € 6,95. Een combinatie van een speelhuisje en accessoires bedraagt maximaal € 50,-. 
Met uitzondering van de Zeeuwse- en Waddeneilanden.

7.2 De bezorgkosten van WELLESTUINHOUT naar de Zeeuwse- en Wadden eilanden en het buitenland zijn op aanvraag.

8. Levering en levertijd


8.1 Binnen Nederland levert WELLESTUINHOUT de bestelde speelhuisjes en speeltoestellen met een verpakking korter dan 2.5 meter worden tussen de 2 en 5 werkdagen bezorgd.  Speelhuisjes en speeltoestellen met een verpakkingsmaat groter dan 2.50 meter worden in overleg met de klant binnen 3 weken op het opgegeven afleveradres bezorgd, mits het bestelde product voorradig is. 


8.2 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als gegarandeerde termijn. WELLESTUINHOUT.NL is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.


8.3 Aflevering geschiedt: ‘CPT', dat wil zeggen dat WELLESTUINHOUT zorg draagt voor bezorging met een vervoerder ter keuze van WELLESTUINHOUT. Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering na ontvangst van volledige betaling aan WELLESTUINHOUT van het product.

8.4 WELLESTUINHOUT is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door WELLESTUINHOUT gedragen. 


8.5 Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat u wordt benaderd via telefoon of e-mail om de juistheid van uw bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent. 


8.6 WELLESTUINHOUT dient conform artikel 7:46f BW binnen 30 dagen na plaatsing van bestelling aan haar verplichtingen m.b.t. de koop op afstand te voldoen. Mocht er sprake zijn van verzuim, dan wordt dit nietig verklaard als de vertraging in levering niet aan WELLESTUINHOUT.NL kan worden toegeschreven of als nakoming blijvend onmogelijk is bij het ontbreken van juiste klantgegevens of het nalaten van betaling.

8.7 De vervoerder bezorgt de bestelling tot aan de drempel. U dient op de afleverdatum een vrije ruimte (ca. 2,5 x 1,5 meter) ter beschikking te stellen waarop de vervoerder de bestelling kan afleveren. U dient te denken aan een oprit, voortuin, parkeervak aan de openbare weg of een gedeelte op de stoep naast de openbare weg. Deze losplaats dient bereikbaar te zijn met een vrachtwagen.

8.8 Voor het lossen van een bestelling wordt maximaal 20 minuten gerekend. Bij het overschrijden van de lostijd wordt een extra vergoeding van € 15,00 per 15 minuten in rekening gebracht.

8.9 De vervoerder neemt  voor levering contact met u op.

9. Veilig betalen


WELLESTUINHOUT biedt verschillende betaalmethoden:


9.1 Elektronisch betalen via iDEAL. Tijdens het bestelproces wordt u doorgelinkt naar de betaalpagina van uw bank en voldoet u het bedrag op de bij u bekende en door de bank gehanteerde wijze. Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd en u ontvangt een e-mailbericht waarin wordt aangegeven of de betaling wel of niet is goedgekeurd. 


9.2 Naast betalingen via iDEAL biedt WELLESTUINHOUT ook de mogelijkheid het te verschuldigde bedrag vooraf  te betalen. Na ontvangst van de volledige betaling inclusief verzendkosten zullen wij tot levering overgaan.

9.3 Naast elektronische betalingen is het mogelijk om contant te betalen bij afhalen van het product.

10. Retour producten 


10.1 Producten, die u via de webshop van WELLESTUINHOUT heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres worden retour genomen. Producten worden alleen retour genomen als u de factuur in bezit heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De koper kan binnen 14 werkdagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper dient zelf zorg te dragen voor het retourneren van het product. De verzendkosten kunnen niet op WELLESTUINHOUT verhaald worden. De koper heeft na ontvangst van het product welke in ongeschonden toestand wordt terug ontvangen de mogelijkheid om het orderbedrag excl. bezorgkosten, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres via e-mail contact op te nemen met mail@WELLESTUINHOUT.NL. U ontvangt dan de betreffende instructies voor de correcte werkwijze.


10.2 Wanneer u een in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door WELLESTUINHOUT kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits u de factuur in bezit heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres via e-mail contact op te nemen met mail@WELLESTUINHOUT.NL. U ontvangt dan de betreffende instructies voor de correcte werkwijze.


10.3 Wanneer er sprake is van levering van een incompleet product, dan levert WELLESTUINHOUT kosteloos de ontbrekende onderdelen voor het door u bestelde product mits u de factuur in bezit heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres via e-mail contact op te nemen met mail@WELLESTUINHOUT.NL. U ontvangt dan de betreffende instructies voor de correcte werkwijze.


10.4 Indien u producten heeft geretourneerd, die via de webshop van WELLESTUINHOUT zijn gekocht, zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor of transporteur, zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. WELLESTUINHOUT neemt geen verantwoording op zich indien het pakket zoek is geraakt. 


10.5 Wanneer u conform de instructies een product heeft geretourneerd, wordt het door u betaalde order bedrag excl. bezorgkosten binnen 14 dagen op uw bank- of girorekening teruggestort. 


10.6 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, komen de bovenstaande rechten van de koper automatisch te vervallen. 


10.7 Producten die speciaal voor de consument (op maat) gemaakt en/of besteld zijn kunnen niet retour genomen worden.11. Garantie


11.1 Het product is ontworpen voor kinderen. Garantie omvat de bescherming van het hout tegen insecten en schimmels maar heeft geen betrekking op het natuurlijke proces die aan het hout een vervorming veroorzaken, wat verzwakking van de constructie kan veroorzaken. Onder het natuurlijke proces wordt ook verstaan en is ook niet te claimen het krimpen van hout waardoor kleine scheuren ontstaan en de verandering van de kleur. Garantie dekt alleen de vervanging van orginele elementen.

11.2 Ongeimpregneerde houten elementen hebben 2 jaar garantie.

12. Reclamering


12.1 Reclamering vanwege het niet ontvangen van een (gedeelte van een) bestelling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging te gebeuren.


12.2 Reclamering vanwege gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

12.3 Reclamering over kleurverschillen vallen niet onder de garantievoorwaarden en is geen reden voor reclamering. Kleurverschillen ontstaan door blootstelling aan daglicht en is een natuurlijk proces. Kleurverschillen verdwijnen door het blootstellen aan daglicht na complete opstelling van het product.


12.4 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u WELLESTUINHOUT daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

13. Schadevergoeding         


13.1 WELLESTUINHOUT kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. 


13.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van WELLESTUINHOUT komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc. 


13.3 WELLESTUINHOUT is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade. 


13.4 Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van WELLESTUINHOUT ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter


14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen WELLESTUINHOUT en de koper is Nederlands recht van toepassing. 


14.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien WELLESTUINHOUT daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van WELLESTUINHOUT of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen van de Nederlandse wetgeving.

15. Nederlandse tekst prevaleert


15.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
 
16. Persoonsgegevens


16.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door WELLESTUINHOUT nageleefd. 


16.2 WELLESTUINHOUT zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt. 17. Prijzen


17.1 WELLESTUINHOUT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.